Αντικείμενο του Διαγωνισμού. H εταιρεία SCB DIY COMPANY LTD, η οποία εδρεύει στην Κύπρο Καλαμών 16, 2032 Στρόβολος, Λευκωσία, νομίμως εκπροσωπούμενη (εφεξής η Διοργανώτρια Εταιρεία) προκηρύσσει κλήρωση δώρων στα πλαίσια προωθητικής ενέργειας με τίτλο «ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ LM CLUB LAUNCH» (περαιτέρω ο «Διαγωνισμός»), ο οποίος θα διενεργηθεί δια του διαδικτυακού τόπου https://www.leroymerlin.com.cy/gr/club/  (περαιτέρω ο «διαδικτυακός τόπος»).

Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση όλοι όσοι διαμένουν μόνιμα στην Κύπρο και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Δεν μπορούν να λάβουν μέρος οι εργαζόμενοι στην Διοργανώτρια Εταιρεία, καθώς και ο/η σύζυγος αυτών και οι συγγενείς τους έως δευτέρου βαθμού.

Για τη συμμετοχή οι συμμετέχοντες θα πρέπει να εισέλθουν στο διαδικτυακό τόπο από Σάββατο 2.04.2022 έως και την 5.05.2022 και ώρα 20:00, προκειμένου να πάρουν μέρος στο διαδικτυακό διαγωνισμό που θα βρουν στον ιστότοπο. Για τη συμμετοχή δεν είναι υποχρεωτική η αγορά ή παραγγελία προϊόντος.

Η ανάδειξη του νικητή του δώρου θα γίνει την Δευτέρα 9 Μαίου 2022 και ώρα 17:30 με ηλεκτρονική κλήρωση μέσω ειδικό προς τούτο λογισμικού που θα λάβει χώρα στην έδρα της Διοργανώτριας Εταιρίας. Θα αναδειχθεί ένας (1) νικητής και ένας (1) επιλαχών ανάμεσα από τις έγκυρες συμμετοχές που θα έχουν υποβληθεί.

Διάρκεια του Διαγωνισμού. Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από τις Σάββατο 2 Απριλίου 2022 ώρα 9:00 (περαιτέρω η «Έναρξη του Διαγωνισμού»), έως και την Πέμπτη 5 Μαίου 2022 ώρα 20:00 (περαιτέρω η «Λήξη του Διαγωνισμού»). Ο Διοργανωτής δύναται με σχετική ανακοίνωση στο Διαδικτυακό Τόπο να τροποποιεί τη Διάρκεια του Διαγωνισμού.

Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Όποιος επιθυμεί να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό θα πρέπει να γίνει μέλος στο LEROY MERLIN CLUB με το να συμπληρώσει τα στοιχεία του στον Διαδικτυακό Τόπο. Ο κάθε συμμετέχων φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την συμπλήρωση των πλήρων και ορθών στοιχείων του. Ελλιπής ή μη ορθή ή μη αληθής συμπλήρωση των στοιχείων του συμμετέχοντα παρέχει δικαίωμα στη Διοργανώτρια να τον αποκλείσουν από τον Διαγωνισμό.

Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά προϊόντων.

Η υποβολή των ανωτέρω στοιχείων συνιστά δήλωση συμμετοχής στο Διαγωνισμό, χωρίς οποιαδήποτε χρέωση ή περαιτέρω διαδικασία. Τα αρχεία τα οποία θα τηρεί ο Διοργανωτής, ή και τρίτοι κατ’ εντολή και για λογαριασμό του, με τα ανωτέρω στοιχεία, θα συνιστούν πλήρη απόδειξη αναφορικά με τη λήψη οποιασδήποτε συμμετοχής στο Διαγωνισμό και την εγκυρότητα της συμμετοχής αυτής, σύμφωνα με τον όρο κατωτέρω.

Ως «έγκυρη συμμετοχή» νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό βάσει των ανωτέρω και εντός της Διάρκειας του Διαγωνισμού. Ο Διοργανωτής μπορεί να ακυρώσει, κατά την απόλυτη κρίση του ιδίου, οποιαδήποτε συμμετοχή θεωρεί ότι είναι προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου ή περιλαμβάνει υβριστικά ή/και προσβλητικά σχόλια. Η κατά τα ανωτέρω δήλωση συμμετοχής στο Διαγωνισμό, δεν απαιτεί οποιαδήποτε χρέωση ή περαιτέρω διαδικασία. Τα αρχεία τα οποία θα τηρεί ο Διοργανωτής, ή και τρίτοι κατ’ εντολή και για λογαριασμό του, με τα στοιχεία των συμμετεχόντων, θα συνιστούν πλήρη απόδειξη αναφορικά με τη λήψη οποιασδήποτε συμμετοχής στο Διαγωνισμό και την εγκυρότητα της συμμετοχής αυτής, σύμφωνα με τα κατωτέρω.

Δώρα. Τα δώρα του Διαγωνισμού είναι:

Τα δώρα είναι προσωπικά και ο κάθε νικητής του Διαγωνισμού δεν έχει το δικαίωμα ανταλλαγής του με χρήματα ή άλλα αντικαταστατά πράγματα.

Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού. Από το Διαγωνισμό θα αναδειχθούν δέκα (10) νικητές και δέκα (10) επιλαχόντες. Η ανακήρυξη των νικητών θα γίνει Δευτέρα 9 Μαίου 2022 ώρα 17:30 στα γραφεία της Διοργανώτριας, μέσα από το ηλεκτρονικό εργαλείο τυχαίας επιλογής νικητών RANDOM.ORG ( https://www.randomizer.org/) . Στην εν λόγω κλήρωση θα συμμετάσχει το σύνολο των έγκυρων συμμετοχών βάσει των ανωτέρω.

Ενημέρωση για την κατακύρωση – Παραλαβή των Δώρων. Οι νικητές που θα αναδειχθούν από τους συμμετέχοντες μέσω του Διαδικτυακού Τόπου θα ενημερωθούν από τον Διοργανωτή και για τις λεπτομέρειες παραλαβής του Δώρου τους μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή/και τηλεφωνικά. Οι νικητές θα παραλάβουν το δώρο τους από το τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών του καταστήματος LEROY MERLIN που βρίσκεται στην Λευκωσία.

Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με νικητή του Διαγωνισμού εντός χρονικού διαστήματος πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία των κληρώσεων, αυτός χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετικού Δώρου και τη θέση του θα καταλαμβάνει ο πρώτος επιλαχών, κατά τη σειρά ανάδειξής του από την κλήρωση. Σε περίπτωση μη εύρεσης νικητή/νικητών, ο Διοργανωτής δύναται να διαθέσει τα Δώρα κατά την απόλυτη κρίση του. Για την παραλαβή του δώρου απαιτείται η επίδειξη ταυτότητας. Επιπλέον ο Διοργανωτής δύναται να ζητήσει από τον νικητή υπογραφή δήλωση συναίνεσης για χρήση των στοιχείων τους και φωτογραφιών τους για την προβολή του Διαγωνισμού. Ο Διοργανωτής μπορεί σε οποιαδήποτε φάση του διαγωνισμού ακόμα και σε αυτή της παράδοσης των δώρων να αποκλείσει οποιοδήποτε συμμετέχοντα/ νικητή αν αποδειχθεί ότι δεν πληρούσε τις τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.

Ευθύνη. Ο Διοργανωτής δεν θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής στο σύστημα του Διαδικτυακού Τόπου. Επιπλέον ο Διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη για την προσβασιμότητα στον Διαδικτυακό Τόπο καθώς είναι πέραν της σφαίρας επιρροής του. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη του Διοργανωτή θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλήψεις του από δόλο ή βαρεία αμέλεια και σε καμία περίπτωση δεν εκτείνεται σε πράξεις ή παραλήψεις του από ελαφρά αμέλεια, σε τυχαία γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας.

Δημοσιότητα. Οι όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στην επίσημη σελίδα του Διοργανωτή https://www.leroymerlin.com.cy.

Προσωπικά Δεδομένα. Ο Διοργανωτής δεν προβαίνει σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων πλην της συλλογής των στοιχείων που συμπληρώνονται κατά την δήλωση συμμετοχής στον διαγωνισμό, αποκλειστικά και μόνο για τη διενέργεια της κλήρωσης και μέχρι την ανάδειξη του νικητή, του επιλαχόντα και την παραλαβή του Δώρου. Η επεξεργασία λαμβάνει χώρα σύμφωνα με την Πολιτική Δεδομένων του Διοργανωτή.

Τροποποίηση Όρων. Ο Διοργανωτής δικαιούται να τροποποιήσει τους παρόντες όρους (συμπεριλαμβανομένης και της διάρκειας του Διαγωνισμού και των ημερομηνιών διεξαγωγής της κληρώσης), ενημερώνοντας σχετικά μέσω του Διαδικτυακού Τόπου, με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/ τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης.

Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία. Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το Κυπριακό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Λευκωσίας. Αποδοχή των όρων. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων
top