Παράδοση προϊόντων σε όλη την Κύπρο
Τοποθέτηση προϊόντων
Εσωτερική Διακόσμηση

Υποστρώματα

System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object. at Atcom.Sites.LeroyMerlin.Filters.DynamicFilters.<>c__DisplayClass5_0.b__0(IntermediateCategRelatedAttributes y) in C:\Projects\Atcom.Sites.LeroyMerlin\Brances\Cyprus\Atcom.Sites.LeroyMerlin\Atcom.Sites.LeroyMerlin\Filters\DynamicFilters.cs:line 95 at System.Linq.Enumerable.FirstOrDefault[TSource](IEnumerable`1 source, Func`2 predicate) at Atcom.Sites.LeroyMerlin.Filters.DynamicFilters.OrderFromFilterAttributes(IntermediateCategRelatedAttributes[] filtersOrdering, Int32 catId, String name) in C:\Projects\Atcom.Sites.LeroyMerlin\Brances\Cyprus\Atcom.Sites.LeroyMerlin\Atcom.Sites.LeroyMerlin\Filters\DynamicFilters.cs:line 95 at lambda_method(Closure , IGrouping`2 ) at System.Linq.Enumerable.WhereSelectEnumerableIterator`2.MoveNext() at System.Linq.Enumerable.WhereEnumerableIterator`1.MoveNext() at System.Linq.Buffer`1..ctor(IEnumerable`1 source) at System.Linq.OrderedEnumerable`1.d__1.MoveNext() at System.Collections.Generic.List`1..ctor(IEnumerable`1 collection) at System.Linq.Enumerable.ToList[TSource](IEnumerable`1 source) at Atcom.Sites.LeroyMerlin.Filters.DynamicFilters.GetFilters(IQueryable`1 products, NameValueCollection values) in C:\Projects\Atcom.Sites.LeroyMerlin\Brances\Cyprus\Atcom.Sites.LeroyMerlin\Atcom.Sites.LeroyMerlin\Filters\DynamicFilters.cs:line 73 at Atcom.Sites.LeroyMerlin.Filters.DynamicFilters.Filter(IQueryable`1 source, NameValueCollection values) in C:\Projects\Atcom.Sites.LeroyMerlin\Brances\Cyprus\Atcom.Sites.LeroyMerlin\Atcom.Sites.LeroyMerlin\Filters\DynamicFilters.cs:line 140 at Atcom.eStore.Data.Services.ServiceBase.Invoke(ActionInvocationContext context) in c:\Projects\Atcom.Site.Modules\mk4.5\Atcom.eStore\Atcom.eStore\Data\Services\ServiceBase.cs:line 41 at Atcom.Sites.LeroyMerlin.Helpers.ProductResults.CurrentCategoryProducts(RequestContext context, Dictionary`2 parameters) in C:\Projects\Atcom.Sites.LeroyMerlin\Brances\Cyprus\Atcom.Sites.LeroyMerlin\Atcom.Sites.LeroyMerlin\Helpers\ProductResults.cs:line 27 at Atcom.Sites.LeroyMerlin.Modules.ProductList.GetModel() in C:\Projects\Atcom.Sites.LeroyMerlin\Brances\Cyprus\Atcom.Sites.LeroyMerlin\Atcom.Sites.LeroyMerlin\Modules\ProductList.cs:line 58 at Atcom.Site.Modules.RazorControlBase.GetTemplatedContent() in d:\Projects\Atcom.Site.Modules\mk4.5\Atcom.Site.Modules\RazorControlBase.cs:line 66 at Atcom.Site.Modules.ExtendedControlBase.GetContent() in d:\Projects\Atcom.Site.Modules\mk4.5\Atcom.Site.Modules\ExtendedControlBase.cs:line 975 at Atcom.Site.Modules.ExtendedControlBase.GetCachedContent() in d:\Projects\Atcom.Site.Modules\mk4.5\Atcom.Site.Modules\ExtendedControlBase.cs:line 841