ΤΟ ΚΑΛΑΘΙ ΜΟΥ
TOP

Όροι & Προϋποθέσεις Υπηρεσίας Τοποθέτησης

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ SGB A.E
 
1.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:
Το έγγραφο αυτό καθορίζει τους γενικούς όρους παροχής υπηρεσιών από υπεργολάβους στους οποίους η SGB ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΔΙΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε αναθέτει την εγκατάσταση/τοποθέτηση προϊόντων σύμφωνα με την εντολή εκτέλεσης εργασιών.

Οι γενικοί και ειδικοί όροι θεωρείται ότι γίνονται δεκτοί από τον πελάτη.

2.ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ/ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ:
2.1.Ο πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τις διαστάσεις και τις πληροφορίες που δίνει στο κατάστημα για τη λήψη προσφοράς. Σε περίπτωση που απαιτηθούν πρόσθετες εργασίες λόγω αποκλίσεων/διαφοροποιήσεων στις διαστάσεις και/ή πληροφορίες αυτές, η SGB A.E.  είτε θα τις εκτελεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2.2 ή θα προβαίνει σε  καταγγελία της σύμβασης για το  λόγο αυτό.
2.2. Πρόσθετες εργασίες Οι προς εκτέλεση εργασίες ορίζονται στο έγγραφο  παραγγελίας. Καμία πρόσθετη εργασία δεν επιτρέπεται χωρίς την έγγραφη συναίνεση του πελάτη. Για την εκτίμηση του κόστους πρόσθετων εργασιών και την υποβολή προσφοράς ενδέχεται να απαιτηθεί επίσκεψη τεχνικού με πρόσθετο κόστος.
*** Ειδικά για την εγκατάσταση/τοποθέτηση κουζινών διευκρινίζεται ότι:
Δεν συμπεριλαμβάνεται στην υπηρεσία: η (α) εγκατάσταση ή τροποποίηση του δικτύου παροχής και αποχέτευσης, ηλεκτρικού δικτύου (β) επιδιόρθωση, επικάλυψη, φινίρισμα τοίχων ή πατώματος (γ) εγκατάσταση κάθε είδους δομικού και διακοσμητικού στοιχείου που δεν σχετίζεται με την κουζίνα όπως αυτή παραδόθηκε στον πελάτη (δ) τοποθέτηση πλακιδίων τοίχου ή πατώματος (ε) σύνδεση μπαταρίας κουζίνας, εντοιχιζόμενων οικιακών συσκευών και λοιπών υδραυλικών και ηλεκτρικών συσκευών και εγκαταστάσεων (στ) τροποποίηση ντουλαπιών κατά την τοποθέτηση πέραν των όσων εμφαίνονται στο σχέδιο, (ζ) τοποθέτηση κορνιζών (η) περιμετρική κοπή και τοποθέτηση της πλάτης κουζίνας σε περίπτωση που δεν αποτελεί μέρος της παραγγελθείσας κουζίνας (θ) τοποθέτηση αρμοκάλυπτρου εάν το πάτωμα δεν είναι τελειωμένο εκτός εάν ο πελάτης το ζητήσει γραπτώς. (ι) τροποποίηση κάθε στοιχείου της κουζίνας πέραν του συμφωνημένου σχεδίου.

*** Ειδικά για την απεγκατάσταση – όπου αυτό παρέχεται και έχει επιλεγεί από τον πελάτη – διευκρινίζεται ότι:
Δεν συμπεριλαμβάνεται στην υπηρεσία η αποσυναρμολόγηση εξοπλισμού που δεν αποτελεί συστατικό του προϊόντος εν συνεχεία πρόκειται να τοποθετηθεί (π.χ. πλακίδια).
Ο πελάτης φέρει την αποκλειστική ευθύνη για τυχόν βλάβες στο πάτωμα, τοιχοποιία, πλακίδια κτλ. που θα λάβουν χώρα, στο βαθμό που αντικειμενικά η υπάρχουσα εγκατάσταση δεν μπορεί να απεγκατασταθεί αζημίως και  αποδέχεται ότι η SGB δε φέρει σχετική ευθύνη. 
Απομάκρυνσηαπεγκατεστημένου προϊόντος θα γίνεται μόνο όπου αυτό είναι πρακτικά εφικτό χωρίς τη χρήση ανυψωτικής συσκευής ή άλλου μηχανήματος και μόνο εφόσον ο πελάτης έχει μεριμνήσει για την τοποθέτηση ειδικού κάδου απόρριψης πλησίον του χώρου απεγκατάστασης. 

3.ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΙ/Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ:
3.1 Ο πελάτης οφείλει να απευθυνθεί σε κάθε αρμόδια αρχή πριν την έναρξη εργασιών προκειμένου να διασφαλίσει ότι διαθέτει κάθε απαιτούμενη προς τούτο άδεια και/ή έγκριση.

Ο πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την υποβολή σχετικής αίτησης και τη λήψη των αναγκαίων αδειών και/ή εγκρίσεων πριν από την έναρξη εκτέλεσης εργασιών.
Θα τεκμαίρεται ότι κάθε τέτοια άδεια και/ή έγκριση έχει ληφθεί κατά την έναρξη των εργασιών, εφόσον ο πελάτης δεν ενημερώσει για το αντίθετο.
Ο πελάτης αποδέχεται ότι η υπέχει πλήρη ευθύνη για την έλλειψη κάθε απαιτούμενης τέτοιας άδειας και/ή έγκρισης.
3.2 Για  κάθε εργασία που πραγματοποιείται σε  επαγγελματικούς χώρους, χώρους ανοικτούς στο κοινό, και εν γένει κάθε δημόσιο χώρο, ο πελάτης πρέπει να ενημερώσει ρητά την SGB A.E.  πριν την έναρξη εκτέλεσης των εργασιών.

4. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ:
4.1 Ο πελάτης οφείλει να είναι παρών κατά την έναρξη εκτέλεσης των εργασιών.
Σε περίπτωση που ο πελάτης δεν είναι παρών κατά την έναρξη εκτέλεσης των εργασιών, ενώ επιτρέπει την πρόσβαση στον υπεργολάβο της SGB A.E., ο τελευταίος θα συντάσσει κατάλογο με τα αντικείμενα που βρίσκονται στο χώρο εργασίας και θα προβαίνει σε έναρξη εκτέλεσης των εργασιών, θεωρώντας ότι η συγκατάθεση του πελάτη έχει δοθεί.
4.2 Ο πελάτης θα παρέχει ελεύθερη πρόσβαση στον υπεργολάβο, σε κάθε υπάλληλό του καθώς και στο  προσωπικό της SGB A.E καθ’ όλη  τη διάρκεια των εργασιών.
4.3 Ο/Η σύζυγος, κάθε ενήλικο μέλος της οικογένειας ή οποιοδήποτε ενήλικο πρόσωπο που ενεργεί στο όνομα και για λογαριασμό του πελάτη, θα θεωρείται ότι έχει την απαραίτητη εξουσιοδότηση για να τον εκπροσωπούν έναντι της SGB A.E.
4.4 Για την καλή εκτέλεση των εργασιών, ο χώρος θα πρέπει να είναι κενός με ευθύνη του πελάτη, χωρίς έπιπλα ή άλλες εγκαταστάσεις πλην εκείνων που δηλώθηκαν ρητώς στη φόρμα παραγγελίας, ενώ για όσα  εξ αυτών δεν απομακρυνθούν ο πελάτης αποδέχεται ότι η SGB A.E δε φέρει ουδεμία ευθύνη.
4.5 Η SGB A.E πράττει τα μέγιστα για την καλή εκτέλεση των εργασιών της. Τυχόν καθυστέρηση στην εκτέλεση των εργασιών και η εκτίμηση της πορείας των εργασιών που θα γνωστοποιηθούν στον  πελάτη κατόπιν σχετικού του ερωτήματος, ενδέχεται να υπόκεινται πάραυτα σε αστάθμητους παράγοντες πέραν του έλεγχου μας.

5. ΤΙΜΕΣ:
Οι τιμές μας περιλαμβάνουν ΦΠΑ και βασίζονται σε εκτιμήσεις ή/και κατ’αποκοπή τιμή που ήταν σε ισχύ κατά τη στιγμή της παραγγελίας.

6. ΚΑΤΑΒΟΛΗ:
Ο πελάτης προκαταβάλει στο κατάστημα την ημέρα της παραγγελίας ελάχιστο ποσό ίσο με το 50% του κόστους των εργασιών και 50% της τιμής των προϊόντων.
Η καταβολή του  ποσού αυτού καθιστά έγκυρη την εντολή τοποθέτησης (εργασίες και προϊόντα).Το συνολικό κόστος των εργασιών και των προϊόντων πρέπει να καταβληθεί κατά την ημέρα παραλαβής ή αποστολής των προϊόντων από το  κατάστημα.

7. ΑΝΑΣΤΟΛΗ/ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ:
7.1 Από τον  πελάτη. Σε περίπτωση αναστολής των εργασιών ή καταγγελίας με πρωτοβουλία ή ευθύνη του πελάτη, το συνολικό κόστος  των προϊόντων και των εργασιών είναι απαιτητό κατά ή πριν την παραλαβή ή αποστολή των προϊόντων από το  κατάστημα. Σε περίπτωση που η αναστολή ή καταγγελία εκ μέρους του πελάτη λάβει χώρα μετά την παραλαβή των προϊόντων θα ενεργοποιούνται οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα περί υπαναχώρησης.
7.2 Κατά πάντα χρόνο, η SGB A.E διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει και/ή καταγγείλει τις εργασίες η εκτέλεση των οποίων δεν θα μπορούσε να λάβει χώρα υπό συνθήκες ποιότητας, ασφάλειας και γενικότερα σύμφωνα με τους νόμους της τέχνης και της επιστήμης καθώς και σύμφωνα με τους όρους παροχής υπηρεσιών που προβλέπει το παρόν έγγραφο.

8. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ:
8.1 Παραλαβή από  το  κατάστημα. Σε περίπτωση που ο πελάτης παραλαμβάνει ο ίδιος τα προϊόντα από τα κατάστημα, κάθε σχετικός με τα προϊόντα κίνδυνος (π.χ κλοπή) μεταβιβάζεται σε αυτόν από την έξοδό του από το κατάστημα και μετά. Όσον αφορά την φόρτωση προϊόντων σε όχημα του πελάτη, ο πελάτης έχει την ευθύνη για την παροχή οδηγιών στον υπάλληλο της SGB A.E ως προς τον τρόπο εναπόθεσης στο όχημα και κατ’ επέκταση για την ασφαλή μεταφορά αυτών, ενώ η SGB A.E δε φέρει ουδεμία ευθύνη για τυχόν φθορά/βλάβη του οχήματος μετά την αποχώρησή του από τον χώρο φόρτωσης.
8.2 Αποστολή από το κατάστημα.
Τα έξοδα μεταφοράς βαρύνουν τον πελάτη και αναγράφονται στην προσφορά ή την παραγγελία. Σε περίπτωση που τα προϊόντα παραδίδονται, κάθε σχετικός με τα προϊόντα κίνδυνος (π.χ κλοπή) μεταβιβάζεται στον πελάτη κατά την ημέρα παράδοσης. Ο πελάτης θα πρέπει να επισημάνει κάθε ελάττωμα (ελλιπής αριθμός, ζημιά κτλ.) των προϊόντων κατά τη στιγμή της παράδοσης. 
Σε διαφορετική περίπτωση, τα προϊόντα θεωρείται ότι συμμορφώνονται με την παραγγελία.

9. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ:
Αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυση κάθε διαφοράς που ενδέχεται να προκύψει θα είναι τα δικαστήρια της Αθήνας τα οποία εφαρμόζουν το Ελληνικό δίκαιο. 

10. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ:
Τα προσωπικά δεδομένα των Πελατών χρησιμοποιούνται, σύμφωνα με τους όρους του ν.2472/97, αποκλειστικά για την εκτέλεση και απόδειξη παραγγελιών, την έκδοση των σχετικών νόμιμων παραστατικών (φορολογικών) και την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων (που δεν θα περιέχουν προσωπικά στοιχεία που μπορεί να οδηγήσουν στην αναγνώριση ατόμων). Ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιηθούν, ανώνυμα, για την αποστολή πληροφοριών ή ερευνών σχετικά με τις υπηρεσίες μας. Ο πελάτης δίνει με την παρούσα τη συναίνεσή του για την αποθήκευση και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων από τη SGB A.E για τους ανωτέρω σκοπούς. Ο πελάτης έχει δικαίωμα πρόσβασης, εναντίωσης, τροποποίησης και διαγραφής των στοιχείων του που τηρούνται.