ΤΟ ΚΑΛΑΘΙ ΜΟΥ
TOP

Όροι και προϋποθέσεις Selfie Corner 2017

1. Σκοπός

1.1. Η εταιρεία «SGB Ελληνική Εταιρεία Ιδιοκατασκευών A.E.», η οποία εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας 44), νομίμως εκπροσωπούμενη (εφεξής η Διοργανώτρια) προκηρύσσει κλήρωση Επάθλων στα πλαίσια προωθητικής ενέργειας με τίτλο «SELFIE CORNER- #LEROYMERLIN10» σε συνεργασία με την εταιρεία «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», και το διακριτικό τίτλο «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.», η οποία εδρεύει στον Ασπρόπυργο Αττικής (θέση Κύριλλος, τκ. 19300), νομίμως εκπροσωπούμενη (εφεξής η Συνδιοργανώτρια). Η Διοργανώτρια διαθέτει τα καταστήματα όπου θα διεξαχθεί ο διαγωνισμός και η Συνδιοργανώτρια αναλαμβάνει να προσφέρει και να παραδώσει τα Έπαθλα στους δύο (2) νικητές.

2. Δικαίωμα συμμετοχής

2.1.Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλοι όσοι διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Δεν μπορούν να λάβουν μέρος οι εργαζόμενοι στην Διοργανώτρια και τη Συνδιοργανώτρια καθώς και ο/η σύζυγος και οι συγγενείς τους ως και το δεύτερο βαθμό. 2.2.Στην περίπτωση που κάποιος συμμετέχων, εργαζόμενος στη Διοργανώτρια και τη Συνδιοργανώτρια, καθώς και σύζυγος ή συγγενής αυτού έως και β’ βαθμού, ανακηρυχθεί νικητής, το Έπαθλο που του αντιστοιχεί, το παραλαμβάνει ο αμέσως επόμενος νικητής που θα αναδειχθεί από τη διαδικασία κλήρωσης, όπως περιγράφεται παραπάνω, εφόσον βέβαια ο αμέσως επόμενος διαγωνιζόμενος δεν είναι εργαζόμενος στη Διοργανώτρια και τη Συνδιοργανώτρια.

3. Κανόνες του Διαγωνισμού

3.1.Για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό δεν είναι υποχρεωτική η αγορά ή παραγγελία προϊόντος οποιασδήποτε αξίας.

3.2.Για τη συμμετοχή τους οι συμμετέχοντες θα πρέπει να κάνουν από την 13.05.2017 έως και την 27.05.2017 και ώρα 21:00, μέσω του προφίλ που διατηρούν στο facebook δημόσια ανάρτηση (public post) φωτογραφίας, που θα έχει ληφθεί μπροστά από την ειδική προς αυτό κατασκευή (τούρτα), που θα βρουν στο εσωτερικό των καταστημάτων, χρησιμοποιώντας hashtag(#) LeroyMerlin10.

3.3.Έγκυρη φωτογραφία με hashtag (#) Leroy Merlin 10 θεωρείται εκείνη που τηρεί τους όρους της του παρόντος άρθρου και δεν προσβάλει την δημόσια αιδώ (αν υφίσταται κάτι τέτοιο θα διαγράφεται απευθείας από την σελίδα της Διοργανώτριας).

3.4.Οι συμμετέχοντες έχουν το δικαίωμα να ανεβάσουν μία μόνο φωτογραφία, και όχι την ίδια με άλλον συμμετέχοντα, δηλαδή έχουν δικαίωμα μίας μόνο συμμετοχής, και κάθε συμμετοχή είναι ισάξια.

3.5.Όλες οι εικόνες που υποβάλλονται πρέπει να είναι η εργασία του ατόμου και δεν πρέπει να έχουν δημοσιευθεί αλλού ή να έχουν κερδίσει ένα βραβείο σε άλλο διαγωνισμό φωτογραφίας. Είναι ευθύνη του κάθε συμμετέχοντα να εξασφαλίσει ότι η φωτογραφία που λήφθηκε δεν παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου ή οποιουσδήποτε νόμους. Σε περίπτωση καταγγελίας τρίτου για καταπάτηση πνευματικής ιδιοκτησίας ως προς την εν λόγω φωτογραφία, η Διοργανώτρια θα δικαιούται να δώσει τα στοιχεία συμμετοχής (email, όνομα κλπ) για κάθε νόμιμη χρήση.

3.6. Ο νικητής, σε οποιοδήποτε στάδιο διεξαγωγής του Διαγωνισμού μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους: α) Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους ή δεν πληροί αυτούς στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις και δεν υπογράψει τη σχετική Δήλωση.  β) Λόγω κωλύματός του βάσει των οριζομένων στον όρο 2 στα πλαίσια των παρόντων.  γ) Σε περίπτωση, που για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον νικητή εντός των προκαθορισμένων προθεσμιών (3 εργάσιμες ημέρες), που τάσσονται στους παρόντες όρους ή σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν παρουσιασθεί ή παρουσιασθεί καθυστερημένα. δ) Σε περίπτωση που χρησιμοποιήσει δίκτυα ανταλλαγής “likes” ή άλλες τεχνικές μεθόδους καθοδήγησης φίλων ή αγνώστων οι οποίοι δεν είναι φίλοι του συμμετέχοντα.  ε) Σε περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία που δήλωσε είναι ψευδές στ) Σε περίπτωση που ο νικητής δεν δεχθεί για οποιονδήποτε λόγο να υπογράψει τη δήλωση αποδοχής του Επάθλου του ή/και δεν προσκομίσει αποδεικτικά των στοιχείων του (όπως Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλο δημόσιο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ότι είναι άνω των 18 ετών ή την έγγραφη συγκατάθεση του ασκούντος την γονική μέριμνα εφόσον ο νικητής είναι κάτω των 18 ετών με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του υπογράφοντος από αρμόδια αρχή).

3.7. Σε περίπτωση, που κάποιος από τους νικητές ακυρωθεί για κάποιον από τους παραπάνω λόγους, αυτός θα αναπληρώνεται από τον πρώτο επιλαχόντα και εάν και πάλι αυτός ακυρωθεί για οποιονδήποτε από τους παραπάνω λόγους ο Διαγωνισμός θα θεωρείται ότι έχει κατακυρωθεί στο 2ο, κατά τη σειρά ανάδειξής του επιλαχόντα και ομοίως για τους επόμενους επιλαχόντες.

3.8. Η ανάδειξη των νικητών θα γίνει τη Δευτέρα 29 Μαΐου 2017 και ώρα 15:00 με ηλεκτρονική κλήρωση μέσω ειδικού προς τούτο λογισμικού που θα λάβει χώρα στην έδρα της Διοργανώτριας, παρουσία Συμβολαιογράφου. Θα αναδειχθούν δύο (2) νικητές και δύο (2) επιλαχόντες μεταξύ των έγκυρων συμμετοχών που θα έχουν υποβληθεί.

4. Έπαθλα και παραλαβή αυτών:

4.1.Έκαστος εκ των δύο νικητών κερδίζει ένα σκούτερ YAMAHA NMAX 125 αξίας τριών χιλιάδων σαράντα Ευρώ (3.040,00€).

4.2.Οι νικητές του Διαγωνισμού θα ενημερωθούν για την ανάδειξή τους μέσω προσωπικού μηνύματος στο προφίλ που διαθέτουν στο facebook, από το οποίο και αναρτήθηκε η νικήτρια φωτογραφία. Σε περίπτωση, κατά την οποία δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με κάποιον από αυτούς εντός χρονικού διαστήματος τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημέρα της κλήρωσης, ή η συμμετοχή τους στο διαγωνισμό δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους, το Έπαθλο τους θα προσφερθεί στον πρώτο επιλαχόντα, δεύτερο επιλαχόντα κ.ο.κ. Το όνομα του νικητή θα ανακοινωθεί στον τοίχο της επίσημης σελίδας της Διοργανώτριας και της Συνδιοργανώτριας στο Facebook.

4.3.Την ημέρα παραλαβής των σκούτερ θα δοθούν επίσης στους νικητές τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Από κάθε νικητή απαιτείται μία Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 με το γνήσιο της υπογραφής του βεβαιωμένο από την Αστυνομία που θα δηλώνει τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του, το ΑΦΜ και τη ΔΟΥ στην οποία ανήκει. Η παράδοση του σκούτερ θα πραγματοποιηθεί έως την 30/06/2017.

4.4. Η απονομή των Επάθλων θα γίνει σε ώρα και ημέρα που θα συμφωνηθεί μεταξύ νικητών και Διοργανώτριας.

4.5. Όλα τα Έπαθλα είναι προσωπικά και δε μεταβιβάζονται, δεν ανταλλάσσονται ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλο ή η εξαργύρωσή τους σε χρήμα.

4.6. Σε κάθε περίπτωση η Διοργανώτρια και η Συνδιοργανώτρια διατηρεί, επίσης, το απόλυτο δικαίωμα άρνησης απόδοσης του επάθλου, σε περίπτωση που, κατά την απόλυτη κρίση της, υπάρχουν εύλογες αμφιβολίες για την ορθή τήρηση των Όρων συμμετοχής στο διαγωνισμό και για την πιθανή χρησιμοποίηση αθέμητων μέσων από τον νικητή.

4.7. Η ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. δε φέρει καμία ευθύνη για την επιλογή ή διαμόρφωση του χώρου τοποθέτησης του δώρου εντός του καταστήματος LEROY MERLIN ούτε για την περίπτωση ατυχήματος ή οποιασδήποτε θετικής η αποθετικής ζημίας προκληθεί στο χώρο που είναι τοποθετημένο το δώρο καθ’ όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού.

4.8. Η LEROY MERLIN φέρει την απόλυτη ευθύνη για τη φύλαξη των Επάθλων στο χώρο του καταστήματός της και τη διατήρησή τους στην άριστη κατάσταση, στην οποία της τα παρέδωσε η ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. και στην περίπτωση που προκληθεί οποιαδήποτε βλάβη σε αυτά θα υποχρεούται η LEROY MERLIN σε αποζημίωση της ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. της αξίας των Επάθλων.

4.9. Η MOTOΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. και οι τυχόν συνδεδεμένες με αυτές εταιρείες, οι υπάλληλοι και τα διευθύνοντα στελέχη τους δεν φέρουν ευθύνη, στο βαθμό που αποκλεισμός της ευθύνης επιτρέπεται από το νόμο ή στα πλαίσια της παρούσας, για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, ηθική, θετική ή άλλου είδους ζημία προέρχεται από ή συνδέεται με την  πραγματοποίηση του συγκεκριμένου Διαγωνισμού.

5. Δικαιώματα και Υποχρεώσεις:

5.1. Η συμμετοχή οποιουδήποτε στο διαγωνισμό σημαίνει και την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων του διαγωνισμού. Επίσης, οι συμμετέχοντες αποδέχονται τη χρήση των προσωπικών τους στοιχείων (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση (email) κ.λ.π.) από τη Διοργανώτρια για τις ανάγκες της κλήρωσης και συναινούν ανεπιφύλακτα στη χρήση των φωτογραφιών τους, κατά τη διεξαγωγή της κλήρωσης και την ανάδειξη του νικητή, την παραλαβή του σκούτερ κλπ., για τις ανάγκες προβολής του διαγωνισμού και εν γένει στο πλαίσιο προβολής των δραστηριοτήτων και προβολής των προϊόντων της Διοργανώτριας και της Συνδιοργανώτριας. Τέλος (προαιρετικά) έχουν τη δυνατότητα επιλογής αποστολής μελλοντικών ενημερωτικών δελτίων (newsletter).

5.2. Μετά την απονομή των Επάθλων στους νικητές, η Διοργανώτρια και η Συνδιοργανώτρια δε φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία που πιθανόν προκύψει σε βάρος των νικητών ή σε βάρος τρίτου, όπως σε περίπτωση ατυχήματος ή βλάβης. Όποιο τυχόν κόστος ή οποιασδήποτε φύσεως ζημίες προκύψουν μετά την παραλαβή του εκάστοτε επάθλου, επιβαρύνουν αποκλειστικά τους νικητές.

5.3. Η Διοργανώτρια από κοινού με τη Συνδιοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή μειώσει τη διάρκεια της παρούσας ενέργειας, να αλλάξει τα προσφερόμενα Έπαθλα με άλλα ίσης αξίας κατά τη διάρκεια της προωθητικής ενέργειας, χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση, κατά την κρίση της καθώς και να μεταβάλλει τους όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής ή/και να ματαιώσει την προωθητική ενέργεια. Η Διοργανώτρια διατηρεί την ευχέρεια να ακυρώνει συμμετοχές, μεταξύ άλλων σε περίπτωση που τα στοιχεία των συμμετεχόντων είναι ελλιπή, προσβάλλουν την εικόνα της Διοργανώτριας ή τα ισχύοντα ήθη και έθιμα κ.λ.π.

6. Προσωπικά δεδομένα:

6.1. Ο Συμμετέχων δια της ανάγνωσης των παρόντων Όρων και της υποβολής των στοιχείων του, παρέχει τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεσή του προς τη Διοργανώτρια, να καταχωρήσει τα προσωπικά δεδομένα, σε αυτοτελή αρχεία που θα τηρούνται σύμφωνα με το Ν. 2472/1997 όπως αυτός ισχύει, και τις Αποφάσεις και Οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

6.2. Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων, που θα συλλέγονται, θα διατηρούνται σε αρχείο και θα γίνονται αντικείμενο επεξεργασίας από τη Διοργανώτρια σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2472/1997. Σκοπός της συλλογής, διατήρησης και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων από τη Διοργανώτρια είναι η υποστήριξη των απαραίτητων δραστηριοτήτων στα πλαίσια και μόνο για τους σκοπούς της συγκεκριμένης προωθητικής ενέργειας.

6.3. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό αποτελεί ελεύθερη, ρητή, σαφή δήλωση και συναίνεση των συμμετεχόντων για την επεξεργασία των παραπάνω δεδομένων τους και την τήρηση σχετικού αρχείου για τους προαναφερθέντες αποκλειστικά σκοπούς. Η αναζήτηση, αποδοχή και παραλαβή των Επάθλων από τους νικητές συνιστούν σαφή συγκατάθεση αυτών για χρήση του ονόματός τους με σκοπό την δημοσιοποίηση του Διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του και για την επεξεργασία στοιχείων τους κατά τα ανωτέρω.

6.4. Η Διοργανώτρια δικαιούται επίσης να χρησιμοποιεί η ίδια και να ανακοινώνει τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων σε τρίτους για την έρευνα αγοράς ή άλλη παρόμοια δραστηριότητα και την προώθηση προϊόντων ή υπηρεσιών δικών τους κατά την έννοια του Ν. 2251/1994. Οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο κάθε συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα του και ενημέρωσης ή και έκφρασης της αντίρρησής του στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του κατά τις ειδικότερες διατάξεις των Ν.2472/1997 και Ν.3471/2006.

6.5.Με επιφύλαξη των παραπάνω οριζόμενων, άρνηση του νικητή να συμμετάσχει σε σχετικό διαφημιστικό πρόγραμμα ή άλλη ανακοίνωση ή άρνηση να περιληφθεί το όνομά του σε καταχωρήσεις, εφόσον κληθεί για τούτο, νομιμοποιεί τη Διοργανώτρια να αποκλείσει την περαιτέρω συμμετοχή του.

6.6.Ως αποδέκτες των δεδομένων ορίζονται για όλα τα δεδομένα, η Διοργανώτρια και οι συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις, όπως αυτές εμφαίνονται στον σχετικό διαδικτυακό τόπο, καθώς και οι επιχειρήσεις, που στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους, λειτουργούν, ως εκτελούσες την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με τους παρόντες Όρους.

6.7. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε συμμετέχων δεν επιθυμεί σε κάθε περίπτωση να συνεχιστεί η επικοινωνία του με τη Διοργανώτρια ή/ και να μην χρησιμοποιηθούν τα στοιχεία του ή/ και να διαγραφούν τα στοιχεία του και να μην του αποστέλλεται οποιαδήποτε προωθητική ή άλλη επικοινωνία από τη Διοργανώτρια , παρόλο που είχε προηγουμένως παράσχει την ρητή συγκατάθεσή του, έχει το δικαίωμα εναντίωσης, τροποποίησης και διαγραφής των προσωπικών του δεδομένων σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας επικοινωνώντας είτε ταχυδρομικά στη διεύθυνση Λεωφ. Κηφισίας 44, Μαρούσι ή ηλεκτρονικά στο e-mail webkentrika@leroymerlin.gr ή στο τηλέφωνο 210-6256200. Μετά την παραλαβή της ανάκλησης συμμετοχής, τα προσωπικά δεδομένα του συμμετέχοντος που έχουν αποθηκευτεί από την Διοργανώτρια θα διαγραφούν.

6.8. Η Διοργανώτρια δηλώνει, με την ρητή επιφύλαξη των παραπάνω Όρων, ότι δεν θα προβαίνει σε αθέμιτη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, δεν θα ανακοινώνουν, πωλούν ή παραχωρούν αυτά σε τρίτα πρόσωπα και θα λαμβάνουν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για τη διαφύλαξη της εμπιστευτικότητας των παραπάνω στοιχείων.

7. Αποδοχή όρων – δικαιοδοσία – εφαρμοστέο δίκαιο

7.1.Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό και η απονομή Επάθλων, στα πλαίσια αυτού, προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων όρων, ακόμη και εάν τροποποιηθούν μελλοντικώς, ως ανωτέρω προσδιορίζεται.

7.2. Για οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με τον Διαγωνισμό και την εφαρμογή των παρόντων όρων,  αρμόδια ορίζονται αποκλειστικά τα Δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό.

7.3. Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τον παρόντα Διαγωνισμό, μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο της Διοργανώτριας 210 6256200.