ΤΟ ΚΑΛΑΘΙ ΜΟΥ
TOP

Επέκταση εγγύησης διετούς διάρκειας

Η SGB Ελληνική Εταιρεία Ιδιοκατασκευών Α.Ε. («LEROY MERLIN») προσφέρει στους καταναλωτές/πελάτες που αγοράζουν ταυτόχρονα υπηρεσία τοποθέτησης κλιματιστικών μαζί με νέο κλιματιστικό μηχάνημα από το δίκτυο καταστημάτων της με την επωνυμία LEROY MERLIN στην Ελλάδα, 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας μετά τη λήξη της εργοστασιακής εγγύησης.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η 2ετής εγγύηση καλής λειτουργίας ισχύει από τη λήξη της εργοστασιακής εγγύησης που παρέχεται από τον κατασκευαστή εκάστου κλιματιστικού μηχανήματος. Σε περίπτωση αντικατάστασης ελαττωματικού υλικού/εξαρτήματος με νέο, το τελευταίο καλύπτεται από την εκάστοτε νόμιμη εγγύηση από την ημερομηνία αντικατάστασής του. Η παρούσα εγγύηση δεν εφαρμόζεται σε υλικά/εξαρτήματα που έχουν αντικατασταθεί.

ΤΙ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ

Η αποκατάσταση της βλάβης γίνεται δια της αντικατάστασης ή επισκευής του ελαττωματικού εξαρτήματος. Η LEROY MERLIN διατηρεί το δικαίωμα να καθορίζει τον τρόπο και τόπο επισκευής των βλαβών κατά την απόλυτη κρίση της. Σε περίπτωση που η επισκευή πρέπει να γίνει σε εξωτερικό εργαστήριο, η δαπάνη μεταφοράς βαρύνει εξολοκλήρου τον πελάτη.

Κάθε επίσκεψη των πιστοποιημένων συνεργείων μας βαρύνει τον πελάτη με έξοδα κίνησης.

ΤΙ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ

Η εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες που οφείλονται άμεσα ή έμμεσα σε αμέλεια, παράλειψη, κακή χρήση, ελλιπή συντήρηση, πάσης φύσεως επέμβαση στο εσωτερικό του προϊόντος από μη πιστοποιημένο προσωπικό, σε κακή ηλεκτρική σύνδεση, σε τάση διαφορετική από την αναγραφόμενη στην πινακίδα της συσκευής, σε μη γειωμένο ρευματοδότη ή σε μεταβολές της τάσης του ρεύματος. Η εγγύηση δεν καλύπτει επίσης Απαραίτητη προϋπόθεση ισχύος της εγγύησης είναι η ετήσια συντήρηση του μηχανήματος από πιστοποιημένο ψυκτικό, συνοδευόμενη με τo απαραίτητο έντυπο εργασιών συντήρησης. Το κόστος συντήρησης βαρύνει τον πελάτη.

Τυχόν καταστροφή, τροποποίηση , αλλοίωση ή αφαίρεση του ειδικού κωδικού (serial number) του μηχανήματος, καθιστά άκυρη την εγγύηση.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Για λόγους εξακρίβωσης της ημερομηνίας αγοράς, είναι απαραίτητο να κρατήσετε την απόδειξη αγοράς (του κλιματιστικού μηχανήματος και της υπηρεσίας τοποθέτησης), αφού αποτελεί την απόδειξη της ημερομηνίας που αγοράστηκε το κλιματιστικό και η υπηρεσία τοποθέτησής του.

Ο πελάτης που επιθυμεί να κάνει χρήση της εγγύησης, θα πρέπει να επικοινωνήσει με το κατάστημα LEROY MERLIN από το οποίο πραγματοποιήθηκε η αγορά ή με το τηλεφωνικό κέντρο της LEROY MERLIN, στα στοιχεία που είναι διαθέσιμα στην ηλεκτρονική σελίδα www.leroymerlin.gr παρέχοντας κάθε πληροφορία και στοιχείο που είναι απαραίτητα ή χρήσιμα προς διαπίστωση της αναφερόμενης ελαττωματικότητας. Ενδέχεται να χρειαστεί επιτόπια επίσκεψη τεχνικού για να διαπιστωθεί εάν πληρούνται οι όροι της παρούσας εγγύησης. Εφόσον επιβεβαιωθεί η ελαττωματικότητα προϊόντος/εξαρτήματος, η LEROY MERLIN θα προβεί στη διόρθωση ή επισκευή της φθοράς νάευ χρέωσης. Εφόσον κριθεί απαραίτητο θα προβεί σε αλλαγή του ελαττωματικού τμήματος ή ολόκληρου του προϊόντος/εξαρτήματος. Σε περίπτωση που το συγκεκριμένο προϊόν/εξάρτημα δεν είναι πια διαθέσιμο, η LEROY MERLIN θα φροντίσει να το αντικαταστήσει με άλλο αντίστοιχης ισχύος κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.

ΝΟΜΙΜΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Τα δικαιώματα που παρέχονται με την παρούσα εγγύηση στους καταναλωτές που θα αγοράσουν κλιματιστικό και υπηρεσία τοποθέτησης, δεν επηρεάζουν σε καμία περίπτωση τα δικαιώματά τους σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για τις συμβάσεις πωλήσεως και προστασίας καταναλωτών.