ΤΟ ΚΑΛΑΘΙ ΜΟΥ
TOP

Όροι και προϋποθέσεις DIY Awards 2017

Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Η SGΒ Ελληνική Εταιρεία Ιδιοκατασκευών Α.Ε. (Λ. Κηφισίας 44, Μαρούσι Αττικής, τηλ. 210-6256200) (περαιτέρω ο «Διοργανωτής») προκηρύσσει διαγωνισμό με τίτλο “Διαλέξτε το μάστορα της χρονιάς 2017” (περαιτέρω ο «Διαγωνισμός»), ο οποίος θα διενεργηθεί δια του διαδικτυακού τόπου «Leroy Merlin Greece» στην ιστοσελίδα facebook, https://www.facebook.com/leroymerlingreece (περαιτέρω ο «Διαδικτυακός Τόπος»).

Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι διαμένουν στην Ελλάδα και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι εργαζόμενοι στην εταιρεία «SGB Α.Ε.» , καθώς και οι γονείς, ο/η σύζυγος και τα παιδιά τους. Για τη συμμετοχή δεν είναι υποχρεωτική η αγορά ή παραγγελία προϊόντος.

Διάρκεια του Διαγωνισμού. Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από τις 24/11/17 (περαιτέρω η «Έναρξη του Διαγωνισμού»), έως και τις 15/12/17, ώρα 15:00 (περαιτέρω η «Λήξη του Διαγωνισμού»). Ο Διοργανωτής δύναται με σχετική ανακοίνωση στο Διαδικτυακό Τόπο να τροποποιεί τη Διάρκεια του Διαγωνισμού.

Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Οι συμμετέχοντες πρέπει να συμπληρώσουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους από την Έναρξη έως τη Λήξη του Διαγωνισμού μέσω του Διαδικτυακού Τόπου κάνοντας κλικ στην κατασκευή της προτίμησής τους. Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο Διαγωνισμό θα πρέπει να επιλέξουν μία από τις 5 κατασκευές που θα βρουν αναρτημένες. Οι συμμετέχοντες μπορούν να ψηφίσουν μόνο μία φορά για την κατασκευή της επιλογής τους.

Η κατά τα ανωτέρω δήλωση συμμετοχής στο Διαγωνισμό, δεν απαιτεί οποιαδήποτε χρέωση ή περαιτέρω διαδικασία. Τα αρχεία τα οποία θα τηρεί ο Διοργανωτής, ή και τρίτοι κατ’ εντολή και για λογαριασμό του, με τα στοιχεία των συμμετεχόντων, θα συνιστούν πλήρη απόδειξη αναφορικά με τη λήψη οποιασδήποτε συμμετοχής στο Διαγωνισμό και την εγκυρότητα της συμμετοχής αυτής, σύμφωνα με τα κατωτέρω.

Ως «έγκυρη συμμετοχή» νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό βάσει των ανωτέρω και εντός της Διάρκειας του Διαγωνισμού. Ο Διοργανωτής μπορεί να ακυρώσει, κατά την απόλυτη κρίση του ιδίου, οποιαδήποτε συμμετοχή θεωρεί ότι είναι προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου ή περιλαμβάνει υβριστικά ή/και προσβλητικά σχόλια.

Δώρο. Στο πλαίσιο του Διαγωνισμού θα δοθούν συνολικά 5 δώρα – εργαλειοθήκες με εργαλεία, αξίας εξήντα πέντε ευρώ και πενήντα λεπτών (65,50€) η κάθε μία και η παράδοση τους θα γίνει σε ώρα και ημέρα που θα συμφωνηθεί με τους νικητές. Τα δώρα είναι προσωπικά και οι νικητές του Διαγωνισμού δεν έχουν το δικαίωμα ανταλλαγής τους με χρήματα ή άλλα αντικαταστατά πράγματα.

Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού. Από το Διαγωνισμό θα αναδειχθούν πέντε (5) νικητές και πέντε (5) επιλαχόντες. Η ανακήρυξη των νικητών θα γίνει την Πέμπτη 21/12/2017 και ώρα 15:00 με τη διαδικασία των κληρώσεων και τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν την ίδια μέρα στο Διαδικτυακό Τόπο με αναφορά του facebook name των νικητών σε ειδική προς αυτό τον σκοπό ανάρτηση του Διαδικτυακού Τόπου. Στην κλήρωση θα συμμετάσχει το σύνολο των έγκυρων συμμετοχών βάσει των ανωτέρω.

Ενημέρωση για την κατακύρωση – Παραλαβή των Δώρων. Οι νικητές που θα αναδειχθούν από τις κληρώσεις που θα λάβουν χώρα στα καταστήματα θα ενημερωθούν από τον Διοργανωτή με σχετικό μήνυμα (ανακοίνωση - post) στο Διαδικτυακό Τόπο και οι τελευταίοι οφείλουν– προκειμένου να παραλάβουν το Δώρο που κέρδισαν- να στείλουν προσωπικό μήνυμα με τα στοιχεία επικοινωνίας του (Ονομ/μο, Κινητό τηλέφωνο, e-mail) στον Διοργανωτή μέσω του Διαδικτυακού Τόπου.

Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με νικητή  του Διαγωνισμού εντός χρονικού διαστήματος πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία των κληρώσεων, αυτός χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετικού Δώρου και τη θέση του θα καταλαμβάνει ο πρώτος επιλαχών, κατά τη σειρά ανάδειξής του από έκαστη κλήρωση. Σε περίπτωση μη εύρεσης νικητή/νικητών, ο Διοργανωτής δύναται να διαθέσει τα Δώρα κατά την απόλυτη κρίση του. Για την παραλαβή έκαστου δώρου απαιτείται η επίδειξη ταυτότητας. Επιπλέον ο Διοργανωτής δύναται να ζητήσει από τους νικητές υπογραφή δήλωση συναίνεσης για χρήση των στοιχείων τους και φωτογραφιών τους για την προβολή του Διαγωνισμού. Ο Διοργανωτής μπορεί σε οποιαδήποτε φάση του διαγωνισμού ακόμα και σε αυτή της παράδοσης των δώρων να αποκλείσει οποιοδήποτε συμμετέχοντα/ νικητή αν αποδειχθεί ότι δεν πληρούσε τις τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.

Ευθύνη. Ο Διοργανωτής δεν θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής στο σύστημα του Διαδικτυακού Τόπου. Επιπλέον ο Διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη για την προσβασιμότητα στον Διαδικτυακό Τόπο καθώς είναι πέραν της σφαίρας επιρροής του. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη του Διοργανωτή θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλήψεις του από δόλο ή βαρεία αμέλεια και σε καμία περίπτωση δεν εκτείνεται σε πράξεις ή παραλήψεις του από ελαφρά αμέλεια, σε τυχαία γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας.

Δημοσιότητα. Οι όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στην επίσημη σελίδα του Διοργανωτή στο facebook https://www.facebook.com/leroymerlingreece.

Προσωπικά Δεδομένα. Η συμμετοχή οποιουδήποτε στο Διαγωνισμό σημαίνει και την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του διαγωνισμού. Επίσης οι συμμετέχοντες αποδέχονται τη χρήση των προσωπικών τους στοιχείων από την SGB A.E. για τις ανάγκες του Διαγωνισμού.

Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων, θα τα συλλέγει και θα τα διατηρεί σε αρχείο ο Διοργανωτής με σκοπό την υποστήριξη των απαραίτητων δραστηριοτήτων στα πλαίσια και μόνο για τους σκοπούς της συγκεκριμένης προωθητικής ενέργειας.

Τροποποίηση Όρων. Ο Διοργανωτής δικαιούται να τροποποιήσει τους παρόντες όρους (συμπεριλαμβανομένης και της διάρκειας του Διαγωνισμού και των ημερομηνιών διεξαγωγής των κληρώσεων), ενημερώνοντας σχετικά μέσω του Διαδικτυακού Τόπου, με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/ τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης.

Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία. Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.

Αποδοχή των όρων. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.